Kişisel Verilerin Korunması

MAJİSTRAL PHARMA İLAÇ ECZA DEPOSU VE KİMYEVİ ÜRÜNLER SAN.TİC.LTD.ŞTİ KİŞİSEL
VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
MAJİSTRAL PHARMA İLAÇ ECZA DEPOSU VE KİMYEVİ ÜRÜNLER SAN.TİC.LTD.ŞTİ

(“kısaca MAJİSTRALPHARMA Ecza”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekte ve
ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, işbirliği yaptığımız ilgili kişilere ait kişisel verilerin
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesine
azami gayret ve özen göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni ile kişisel veri işleme faaliyetleri
niteliğindeki iş ve işlemlerimizin yasal dayanağı ve tarafların hakları/yükümlülükleri konusunda veri
sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmekteyiz.
1- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz; Majistralpharma Ecza’nın yasal yükümlülüklerinin ifası; yasal değişiklikler ve
güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapılması; sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni
yükümlülüklerin hatırlatılması/yerine getirilmesi; sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi;
mevzuatta ve şirket içi politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi ile müşterileri ilgilendiren
diğer bildirimlerin yapılması; elektronik ve fiziki tüm ortamların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması;
mevzuata ve sözleşmelere aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi;
mevzuatta ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi, saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi; finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi/takibi; satış etkinliği, reklam,
pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; talep, şikayet ve sorularınızın
takibi/cevaplandırılması; müşteri bağlılığı ve memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ile bu kapsamda
tarafınıza anket/oylama yapılarak görüşünüzün alınması; müşterilerimize uygun ürün, proje ve
hizmetlerin belirlenmesi ile bunların müşteriye özel hale getirilmesi/geliştirilmesi; etkin müşteri
iletişimi/hizmeti sunulması; özel günler, doğum günü, tebrik, kutlama, temenni, çekiliş yarışma,
sponsorluk, promosyon, tanıtım ve kampanya içerikli iletilerin gönderilmesi; çekiliş veya yarışmalara
katılımın sağlanması; hediye, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkilerini
desteklemek, geliştirmek ve bilinirliği arttırmak üzere çeşitli etkinlik, organizasyon ve davetlerin
gerçekleştirilmesi; elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirme yapılması; müşterilerimizin tanıtım,
promosyon ve kampanyalardan haberdar edilmesi; müşterilerimize basılı bültenler, dergiler ile
kampanyalara dair yazı/bilgi gönderilmesi; ziyaretçi profillerinin belirlenmesi ve Majistralpharma
Ecza insan kaynakları politikalarının yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir.
2- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’nın temel ilkelerine uygun olarak, fiziki ve
elektronik ortamda otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle (telefon, elektronik posta,
bilgisayar, faks, akıllı ses kaydedici sistemler, mobil uygulamalar, kısa mesaj hizmeti ile basılı
dokümanlar ile) toplanmaktadır.
Majistralpharma ecza; tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuki sebepleri
şunlardır: Kanunlarda açıkça öngörülmesi; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli

olması; Majistralpharma Ecza’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; İlgili
kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; İlgili kişi tarafından açık rıza verilmiş olması; Bir
hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; Yasal düzenlemelerin
gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi;
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Majistralpharma Ecza’nın meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
3- Kişisel Verilere Kimlerin Erişebildiği ve Verilerin Kimlere Aktarıldığı
Fiziki ve/veya dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara, kamera görüntülerine ve işlenen
diğer verilere yalnızca yetkili kişilerin erişimi bulunmaktadır. Kanunlarda belirtilen usul ve esaslar
ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası doğrultusunda, fiziki/dijital ortamda kaydedilen
ve muhafaza edilen kayıtlar ile işlenen kişisel verileriniz; sadece yargı organlarıyla, kanunen yetkili
kamu kurum ve kuruluşlarla ile yetkili üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.
Majistralpharma Ecza tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri ile yukarıda belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmekte olup; KVKK’nın 8. ve 9.
maddelerine uygun olmak kaydıyla kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kişisel veri aktarımı
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Majistralpharma Ecza tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili
mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadı ve iş birimlerimiz
tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, şirket yetkililerine,
hissedarlarımıza, topluluk şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kişisel veri
aktarımı gerçekleştirilmektedir. Kişisel veriler, KVKK ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması
Politikası’nda” belirtilen amaçlarla sınırlı ve bunlara uygun olarak yurt içinde/dışında aktarılabilir.
4- Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlaması ve Muhafazası
Majistralpharma Ecza tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel
verilerin güvenliği, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak sağlanmakta ve bunun için gerekli teknik ve
idari tedbirler alınmaktadır. Majistralpharma Ecza nezdinde kayıtlara erişimi olan yetkili kişiler eriştiği
verilerin gizliliğini koruyacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Kişisel veri işleme faaliyeti sonucunda
elde edilen kişisel veriler, mevzuata uygun olarak makul süre ile saklanmaktadır.
Kişisel verileriniz saklama süresi boyunca, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesine katkıda
bulunulması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Majistralpharma Ecza’nın meşru menfaatleri
doğrultusunda, yargı organları ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
5- Kişisel Verileri İşlenen İlgili Kişilerin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verileri ile ilgili olarak her bir ilgili kişi; “Majistralpharma
Ecza tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin
bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileri eksik veya
yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, mevzuata uygun olarak kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerinin analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
uğradığı zararın giderilmesini talep etme” haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik
numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi,
telefon ve faks numarası, talep konusu, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınız ve
varsa gerekli belgeleri içeren talebinizi, “www.majistralphar.com” adresindeki formu
doldurarak, “Macun mah.177.cad.no:19 k6 YENİMAHALLE/ANKARA” adresine bizzat getirebilir veya
noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını “info@majistralphar.com ” mail adresine
kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle ya da
daha önce Majistralpharma Ecza’ya bildirdiğiniz ve Majistralpharma Ecza nezdinde kayıtlı elektronik
posta adresinizden iletebilirsiniz.
Detaylı bilgi için  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası”nı inceleyiniz.
 
Saygılarımızla,
Majistral Pharma İlaç Ezca Deposu Ve Kimyevi Ürünler San.Tic.Ltd.Şti