1519 sayılı sağlık bakanlığı genelgesi

1519 sayılı sağlık bakanlığı genelgesi
Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler... Tarihi:06.05.2005 Sayısı:1519
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
SAYI: B1001EG0120012 ilaç ve eczacılık mevzuatı ilaç ilaç eczane
/16346 31.MART.2005 KONU: Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler

GENELGE 2005/..56........
Bilindiği üzere, yasadışı uyuşturucu ve/veya psikotrop madde imalinde sıkça kullanılan ve/veya
kullanılma potansiyeli olan kimyasal madde/prekürsörlerin yasal ticaretlerinin ve yasal amaçlarla
kullanımlarının denetimine ilişkin " Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik" 16.06.2004
tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 7. maddesi,
üretime/ithalata konu yönetmelik eki kimyasal maddelerin yurt içinde gerekli denetimlerinin
yapılabilmesi adına dağıtım kanallarının her birinin ve son kullanıcısının tespit edilmesini amaçlamış
olup, yurt içinde birden çok satış basamağını içerebilen bu tür kontrole tabi kimyasalların , suiistimalini
önleme , kaçağa kaymasını engelleme ve denetimlerinin yaptırılabilmesi adına kimler tarafından
kullanıldığı/ticaretinin yapıldığının tespit edilmesini öngörmektedir.
Pazara sunum faaliyetleri ile iştigal eden operatörler, ithalatı gerçekleştirilmek ve/veya yurt içinde
üretilmek suretiyle ticarete konu olan/ olmayan tüm kontrole tabi kimyasal maddelerin her hareketinde
Ek:I'de örneği verilen müşteri/son kullanıcı beyannamesini antetli kağıda tarih belirtilerek 1 asıl ve 1
suret olarak düzenlemek , söz konusu beyannameyi imzalamak, kaşelemek, ve suretini de imzalayıp
(yaş imza) kaşeleyerek mala refakat etmesini sağlamak, mal teslimini takiben bu sureti kayıtlarda
saklamak , aslını da bir önceki operatöre (malı satın aldığı operatöre) vermek zorundadır. Söz konusu
beyannamenin sistematik bir düzen içerisinde Bakanlıkça talep edildiği zaman ibraz etmek ve/veya
yerinde görülmek üzere beş yıllık bir süre saklanması zorunludur. Söz konusu maddelerin satışlarının
bu bilgi ve belgeleri vermeyi taahhüt eden firmalara yapılması bu tür bilgilerin sağlanabilmesi adına bir
zorunluluktur.
Kontrole tabi kimyasal maddeyi kendi üretiminde kullanmayıp, satış amaçlı ithal eden tüm operatörler
ticari ad, adres, telefon numarası ve kullanım alanlarının da yer aldığı müşteri portföyünü (liste halinde
ve ayrıca disket ortamında) Bakanlığa bildirmek, portföyde kayıtlı firmalar dışında yeni bir firmaya
satışı yapılmak istendiği durumlarda söz konusu firma bilgilerini de Bakanlığa ivedilikle bildirmek
zorundadırlar.
Ayrıca; kontrole tabi kimyasal maddelerin ithalatına ilişkin başvurularda firmaların doldurmakla
yükümlü olduğu ek bilgiler formu, güncelleştirilerek ekte tarafınıza sunulmuştur. Bundan böyle
Bakanlığımızca yapacağınız kontrole tabi kimyasal maddelerin ithaline ilişkin başvurularda , Ek:2'de yer
alan "Ek Bilgiler Formu"nun doldurularak gönderilmesi gerekmektedir.
Son günlerde gündemi meşgul eden ve inhalasyon yolu ile kullanılarak suiistimali yapılan uçuçu madde
(tiner, bali v.b.) imalinde kullanılan toluen, metil etil keton, aseton gibi kimyasal maddeleri de
kapsayacak şekilde uyuşturucu ve psikotrop maddelerin de yasa dışı eldesinde kullanılma potansiyeli
olan anılan yönetmelik eki listelenmiş ve listelenmemiş kimyasal maddelerin suiistimalini önleme

adına ekte birer örnekleri sunulan "Müşteri/Son Kullanıcı Beyannamesi" ile "İthalat Talebi İle İlgili Ek
Bilgiler" formunun derhal uygulamaya geçirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.
EK:1 Müşteri/Son Kullanıcı Beyannamesi EK:2 Ek Bilgiler Formu
Müsteşar Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR Bakan a.
DAĞITIM: Kontrole tabi kimyasal maddeler ile iştigal eden firmalar İlgili Dernekler
EK I :MÜŞTERİ/SON KULLANICI BEYANNAMESİ
................adresinde faaliyette bulunan................adlı firmam Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü'nden alınan ................. tarih ve ..................sayılı uluslararası ithalat permisi/ yurt içi
permisine istinaden ithal edilmiş olan ve/veya .......................................isimli firma tarafından
üretilen;..................(ton,kg) miktarda ................................................GTİP'li ve ...........................................
isimli maddeyi sadece ..................................... amaçlar için kullanılmak üzere
......................................................adresinde bulunan ..............................isimli firmadan aldım. Yukarıda
belirtilen maddenin yeniden satılması durumunda veya bir başka müşteriye verilmesi durumunda malı
alacak kişinin de aynı belgeyi dolduracağını ve söz konusu kontrole tabi kimyasal maddenin yasa dışı
uyuşturucu ve/ veya psikotrop madde imalinde kullanılmayacağını taahhüt ederim. Bu formda verilen
bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. TARİH:.......... Yetkilinin Adı-Soyadı :..........................
Görevi :.................................................. Firma Kaşesi ve Yetkilinin İmzası :....... Yanlış bilgi verilmesi suç
teşkil edeceğinden kanuni takibat başlar. EK:II: İTHALAT TALEBİ İLE İLGİLİ EK BİLGİLER FORMU
Aşağıdaki sorular, ithalat talebinizin Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere
düzenlenmiştir.Eksik cevaplandırılması, işlemlerde gecikmeye neden olabilir.
1.) İthalatınız re-export amaçlı mıdır? Evet/Hayır Evet ise detaylı bilgi veriniz.
2.) Kontrole tabi kimyasal madde ithalatı için, Genel Müdürlüğümüzden en son aldığınız özel izin
belgesinin; Permi No:............. Permi tarihi:................
3.)Söz konusu kimyasal madde
a) Kendi üretimimizde ............................... amaçla kullanılacaktır,
b) Gümrükte devir etmek sureti ile satışı gerçekleştirilecektir,
c)Gümrükleme işlemi tarafımızca gerçekleştikten sonra, yurtiçinde firmalara satılacaktır.
4.)Söz konusu kimyasal maddeyi satmak amacı ile ithal talebinde bulunuyorsanız sipariş veren/alıcı
(Ultimate consignee) sizin için yeni bir firma mıdır? Evet/Hayır Evet ise firmanın ticari ünvanı, açık
adresini ve faaliyet alanını belirtiniz
5.) Söz konusu kimyasal maddeye ilişkin siparişiniz yurtdışındaki bir aracı(=broker) vasıtası ile mi
verilmiştir? Evet/Hayır Evet ise aracı (broker) firmanın ünvanı ve açık adresini belirtiniz.
6.) Yurt dışındaki işlemleri adınıza yürüten, yurt içinde yerleşik bir firma var mı? Evet/Hayır Evet ise
firmanın ünvanı ve açık adresini belirtiniz.
7.) Söz konusu kimyasal maddenin üretildiği ülke adı, üretici firma adı ve adresini belirtiniz.
8.) Malın yükleneceği ülke ve yüklenecek ülkedeki maddeyi sağlayan firmanın(=supplier) ünvanı ve açık
adresini belirtiniz.
9.)İthal talebinde bulunduğunuz kimyasal madde siparişinizin, ödemesinin ne şekilde yapılacağını
belirtiniz.

10.)Alıcı(=Ultimate consignee), sözkonusu kimyasal maddenin ambalajlanması ve/ veya etiketlenmesi
hakkında firmanızdan özel bir istekte bulundu mu? Evet/Hayır Evet ise açıklayınız.
11.) Sözkonusu kimyasal maddenin sevkiyatı
a.)Transit sevkiyat ile,
b.)Bir serbest bölge veya serbest limandan,
c.)Gümrük antreposundan/gümrükten yapılmaktadır.
12.)Kimyasal maddenin millileştirilmesinden (gümrükleme işlemlerinin tamamlanmasından) sonra
dağıtımı nereden ve nasıl gerçekleştirilecektir. (adres belirtiniz.)
13.)Söz konusu kimyasal maddenin ithalatının hangi giriş gümrüğünden gerçekleştirileceğini
belirtiniz. T
alep Sahibi Firmanın Beyanı: Bu formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim.
Tarih:.......... Yetkilinin Adı-Soyadı,Ünvanı :.......................... Firma Kaşesi ve Yetkilinin İmzası :.......
Yanlış bilgi verilmesi suç teşkil edeceğinden kanuni takibat başlar.