48192 sayılı sağlık bakanlığı genelgesi

Kontrole Tabi Müstahzarların Satış/Sarf Hareketlerinin Yerinden
Takibi Hakkında Genelge... Tarihi:19.11.2003 Sayısı:48192
GenelgeNo: 2003/137

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
SAYI: B100IEG0120013 ANKARA 19/11//2003 48192 KONU: Kontrole tabi müstahzarların satış/sarf
hareketlerinin yerinden takibi
........................... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2003 / 137
Kontrole tabi ilaçların tüketiminde suistimallerin önlenmesine yönelik olarak, ecza depolarınca
Bakanlığımıza gönderilen dağıtım kayıtlarının takip ve kontrolleri bu güne kadar Genel
Müdürlüğümüzce yapılmakta idi. Bundan böyle, yazışmaların yol açtığı zaman kaybının giderilmesi,
Genel Müdürlüğümüze getirdiği iş yükünün de aşağıya çekilerek etkin ve rasyonel şekilde yerinden
takibin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede; ilaç fabrika veya laboratuarları tarafından üretilen,
ithal edilen ve ecza depolarınca illerdeki eczanelere dağıtımı yapılan kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu
ilaçlar, yeşil reçeteye tabi psikotrop ilaçlar ve / veya normal reçete ile verilmesi gereken kontrole tabi
ilaçların ilgili satış / sarf hareketlerinin takibi, aşağıdaki esaslar doğrultusunda iliniz Sağlık
Müdürlüğünce yürütülecektir. Bu konuda daha önce yayımlanmış olan 20.03.1990/10-9686 ile
21.01.2003/002877( 2003-15 ) tarih / sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. 1-Her müstahzar için
ayrı ayrı düzenlenecek depo mesul müdürlerince onaylanmış müstahzar bilgilerinde; a- Bir önceki
aydan devir eden miktar, b- Firma ismi, fatura tarih /no ve miktar belirtilerek ay içinde satın alınan
toplam miktar, c- Ay içinde satışı yapılan toplam miktar, d- Bir sonraki aya devir eden miktar yer
almalıdır. 2- Müstahzar hareketi olsun olmasın, ilgili kayıtlar, ilinizdeki eczanelere dağıtım yapan iliniz
dahilindeki veya dışındaki ecza depolarınca 01.12.2003 tarihinden itibaren her ay için bir sonraki ayın
10'una kadar iliniz Sağlık Müdürlüğüne gönderilmelidir. Ecza depoları tarafından gönderilecek tüm
bilgiler, istendiğinde Bakanlığımıza sunulmak üzere iliniz Sağlık Müdürlüğünde 5 yıl süreyle muhafaza
edilecektir. 3- Her İl ve müstahzar için ayrı sayfa olarak düzenlenecek dağıtım cetvelleri, aşağıdaki
formatta olmalıdır. Satışı Yapılan Müstahzar Adı:
İLİ İLÇESİ SATIŞ YAPILAN

SAĞLIK KURUMU FATURA TARİHİ FATURA
NO

VERİLEN
MİKTAR
           
4- İlinizdeki eczanelerce satın alınan kontrole tabi müstahzarların ; - Kırmızı reçete, yeşil reçete veya
normal reçete ile satılıp satılmadığının, - Fatura ve reçetelerin ilgili kayıt defterlerine muntazam işlenip
işlenmediğinin, bir tutarsızlık olup olmadığının, - Reçetelerin sahte olup olmadığının, aynı hastalar için
uygun olmayan sürelerde tekrarlanan reçete düzenlenip düzenlenmediğinin, bu tip reçetelerin aynı
tabip tarafından yazılıp yazılmadığının takip ve kontrol edilmesi, - Eczane mesul müdür veya
sorumlusunca reçete görülüp teslim alınmadan kontrole tabi ilaçların verilmemesinin temin edilmesi,
iliniz Sağlık Müdürlüğünce yürütülecektir. 5- Yukarıda belirtilen hususlara uyulmaması ve tekrarı
halinde ecza depoları ile eczanelerin mesul müdürleri hakkında 984, 1262, 2313, 6197 sayılı Kanunların
ilgili maddeleri ve / veya TCK.'nun 526. maddesi gereğince yasal işlem başlatılarak Genel
Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir. Kontrole tabi hammadde alım - satımı yapan ecza

depoları ile bu maddeleri içeren müstahzarları ithal ederek dağıtımını yapan ecza depolarının satış
bilgilerinin doğrudan İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne gönderilmesine devam edilecektir. Konunun
iliniz dahilindeki ecza depoları ile eczanelere duyurulması ve belirtilen doğrultuda takip ve kontrollerin
yapılması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müsteşar
DAĞITIM : VALİLİKLER